Ako zlepšiť nemocnice

Zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice

Ako prvoradé sa ukazuje nahradiť politických nominantov v manažmente nemocníc odborníkmi. Štát ako vlastník najväčších nemocníc musí presadzovať zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení transformáciou nemocníc na neziskové organizácie alebo štátne akciové spoločnosti, čím prinúti nemocnice uskutočniť potrebné reštrukturalizačné zmeny. Zároveň to znamená zavedenie priamej zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice a zvýšenie transparentnosti ich hospodárenia – napríklad v podobe povinnosti podrobovať sa nezávislému vonkajšiemu auditu. Štátne aj samosprávne nemocnice, ktoré sa v minulosti transformovali, dnes fungujú lepšie ako netransformované nemocnice. Máme teda reálne skúsenosti, potrebujeme ich len využiť.

Odmeňovanie nemocníc na základe náročnosti poskytovanej starostlivosti

Diskriminácia nemocníc rozličnou výškou úhrady za rovnaké alebo podobne náročné výkony pomáha konzervovať nevhodnú štruktúru slovenských nemocníc. Platba za diagnózu (DRG) je nástrojom na zlepšenie financovania kvalitných nemocníc, ktorým by pri efektívnom hospodárení mohla pomôcť k dobrým ekonomickým výsledkom. DRG je spravodlivý úhradový mechanizmus, ktorý umožní objektivizovať náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prispeje tak k spravodlivejšiemu prerozdeleniu peňazí. Bude motivovať ku kvalitatívnym zmenám na strane riadenia nemocníc. Tento platobný mechanizmus sa už skoro desaťročie zavádza, ale stále sa podľa neho nemocnice neodmeňujú. Treba ho konečne naplno využiť.

Motivácia a spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov

Nedostatok lekárov a sestier v slovenskom zdravotníctve nie je žiadnou budúcou hrozbou, ale dnešnou skutočnosťou. Lekári a najmä sestry dnes nechýbajú len v regionálnych, ale už aj v univerzitných nemocniciach. Na trhu práce sú vyhľadávaným a chýbajúcim artiklom. A situácia sa bude len zhoršovať, lebo mladšie ročníky odchádzajú do zahraničia a vekové rozloženie je tak v týchto profesiách nanajvýš nepriaznivé. Zlepšenie motivácie a spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov sú nevyhnutné na personálnu stabilizáciu našich nemocníc.

Zlepšenie pracovných podmienok v nemocniciach by mohlo byť dobrým začiatkom k motivácii zdravotníkov. Ďalším krokom je zlepšenie ohodnotenia práce s dôrazom na diferenciáciu vo vzťahu k odbornosti, náročnosti poskytovanej starostlivosti, jej kvalite, výsledkom a spokojnosti pacientov. Nevyhnutným je tiež posilňovanie kompetencií sestier, ktoré by mohli v budúcnosti preberať ďalšie činnosti nedostatkových lekárov. Zároveň treba urobiť poriadok s celým systémom vzdelávania sestier vo vzťahu k reálnym potrebám poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zvýšenie počtu chronických lôžok

Hoci sa počet akútnych postelí v slovenských nemocniciach za posledných 25 rokov znížil takmer o polovicu, stále patríme medzi krajiny s príliš veľkou akútnou lôžkovou kapacitou. Naopak, chýbajú nám chronické lôžka, určené predovšetkým na ošetrovanie a opatrovanie dlhodobo a terminálne chorých pacientov. Títo pacienti dnes obsadzujú drahé akútne kapacity. Zníženie počtu akútnych nemocníc a akútnych lôžkových oddelení preto neznamená zníženie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale zmenu jej štruktúry reprofilizáciou lôžkového fondu.

Štandardná starostlivosť o pacientov

Veľmi často počujeme, že toto je štandard a toto nadštandard v zdravotnej starostlivosti. Problémom je, že to nikde nie je takto zadefinované. Určiť, čo je štandardná starostlivosť sa javí ako nevyhnutné pre bezpečnosť pacienta, posilnenie jeho nároku a výpočet reálnej úhrady zo strany zdravotných poisťovní.

Cesta k štandardnej starostlivosti vedie cez určenie štandardných diagnostických a liečebných postupov odbornými medicínskymi spoločnosťami, ktoré by sa mali pretaviť do klinických protokolov. Klinický protokol jasne určí, čo musí pacient s danou diagnózou dostať v nemocnici. Musí byť vytvorený v súlade s platbou za takúto diagnózu (systém DRG), aby bola táto liečba efektívna ako pre nemocnicu tak aj pre poisťovňu. Pacient musí dostať liečbu podľa protokolu, ak sa od neho lekár odchýli, musí žiadať súhlas poisťovne. Všetky tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality starostlivosti ako aj bezpečnosti pacientov.

Sledovanie a porovnávanie kvality nemocníc

Po zavedení štandardov starostlivosti sa môže zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality a akreditácie poskytovateľov. Nemocnica, ktorá vie podľa liečebného protokolu poskytnúť kvalitnú merateľnú starostlivosť, bude na ňu akreditovaná. Kto to nedokáže, nemôže pacienta s takou diagnózou liečiť.

Nie je to len o meraní kvality poskytovanej starostlivosti, ale aj o jej zverejňovaní. Pacienti majú právo na informácie o kvalite lekárov a zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú. Zavedenie povinného zverejňovania indikátorov kvality jednotlivých lekárov i oddelení nemocníc prispeje k posilneniu postavenia pacienta pri jeho výbere zdravotnej starostlivosti.

Maximálne čakacie lehoty na vyšetrenia a liečbu

Pacient musí vedieť, koľko musí čakať na vyšetrenie, plánovanú operáciu či hospitalizáciu v nemocnici. Je potrebné rozšíriť reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt na celú plánovanú zdravotnú starostlivosť. Zaviesť maximálne čakacie doby na jednotlivé zdravotnícke služby a stanoviť jasné pravidlá na tvorbu poradovníkov na odkladnú starostlivosť, ktorú by pre svojich poistencov mali viesť ich zdravotné poisťovne. Prehľadné čakacie zoznamy zrovnoprávňujú pacientov, odbúravajú nespravodlivosť a znižujú priestor pre korupciu.

Prepojenie zdravotníctva informačným systémom

Urýchlene dokončenie zavádzania elektronického zdravotníctva (eHealth) musí patriť medzi základné priority pri modernizácií zdravotníctva. Efektívna výmena informácií medzi nemocnicami, ambulanciami, vyšetrovacími zložkami a lekárňami zlepší kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýši bezpečnosť pacientov. Povedie aj k ušetreniu nemalých finančných prostriedkov, ktoré sú dnes vynakladané na predpisovanie nepotrebných liekov a opakovanie vyšetrení.

Zdroje na modernizáciu nemocníc

Slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdroje na potrebné investície. Možnosti štátneho rozpočtu sú obmedzené, je preto nevyhnutné maximálne efektívne využiť eurofondy, ale aj hľadať priestor na užšiu spoluprácu so súkromným sektorom. Strategickí investori môžu zlepšiť fungovanie štátnych nemocníc i trhu verejného zdravotného poistenia. Pod dohľadom regulátora je preto potrebné umožniť investičné projekty vo forme PPP (public-private partnership – verejno-súkromné partnerstvá).

© 2015 | LepšieNemocnice.sk